Laatste bijwerking: 6 augustus 2018

Privacy

TEKSTUEEL neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. TEKSTUEEL hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met deze tekst wil TEKSTUEEL:

  • aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;
  • een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;
  • verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;
  • uitleggen welke rechten u hebt.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Woord en Beeld BVBA, handelend onder de benaming TEKSTUEEL (hierna genoemd: TEKSTUEEL) met maatschappelijke zetel gevestigd te 3520 Zonhoven, Saarbroekweg 34 en met ondernemingsnummer 0806.293.296.

2. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

TEKSTUEEL verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij TEKSTUEEL, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

Het gaat over de gegevens die u aan TEKSTUEEL meedeelt wanneer u met haar contact opneemt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan u gebruikt maakt. TEKSTUEEL verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van de diensten van TEKSTUEEL. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan TEKSTUEEL over te maken.

3. Hoe en waarom verwerkt TEKSTUEEL uw gegevens?

TEKSTUEEL verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking hebben nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal TEKSTUEEL uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan TEKSTUEEL uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website van TEKSTUEEL, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door TEKSTUEEL. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van TEKSTUEEL. In dat geval zal TEKSTUEEL steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

TEKSTUEEL verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van TEKSTUEEL. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.

In elk geval verwerkt TEKSTUEEL alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

TEKSTUEEL deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

TEKSTUEEL kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. TEKSTUEEL is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan TEKSTUEEL uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.

In bepaalde omstandigheden is TEKSTUEEL verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie TEKSTUEEL hierom verzoekt.

Soms is TEKSTUEEL genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van TEKSTUEEL worden verkocht of overgedragen, behoudt TEKSTUEEL zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal TEKSTUEEL de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

5. Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat TEKSTUEEL uw gegevens dient over te dragen naar een server of aan derden in het buitenland waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen TEKSTUEEL en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Welke rechten hebt u?

U kunt steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeren of aan te vullen. U kunt uw gegevens ook laten verwijderen en u kunt zich verzetten tegen de verwerking ervan.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Indien TEKSTUEEL hiervoor een legitieme reden heeft die uw belangen en rechten overstijgt of wanneer er een gerechtelijke procedure loopt, kan zij echter nog steeds doorgaan met het verwerken van uw gegevens, die daarvoor noodzakelijk zijn.

U kunt zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met TEKSTUEEL via de voormelde contactgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met TEKSTUEEL via het volgende e-mailadres: info@tekstueel.be.

7. De beveiliging van uw gegevens

TEKSTUEEL zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven.

U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.