Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Tekstueel. Tekstueel is de handelsnaam van Woord en Beeld BVBA met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Saarbroekweg 34 en met KBO-nummer 0806.293.296. De opdrachtgever erkent de toepassing van deze algemene voorwaarden bij zijn opdrachtverstrekking. Zelfs als er uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een afzonderlijke overeenkomst, dan blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle offertes en prijsopgaven van Tekstueel worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Tekstueel. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de vermelde termijn, die in principe 30 dagen bedraagt. In geval van een vertaalopdracht behoudt Tekstueel zich het recht voor om de prijsopgave en de opgegeven leveringstermijnen nog te herroepen na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, indien Tekstueel de volledige tekst niet heeft kunnen inzien voor het opstellen van de offerte. Vertalingen met een illegale, lasterlijke of onzedelijke inhoud kunnen door Tekstueel geweigerd worden, ook na het de totstandkoming van de overeenkomst.

2.2. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Tekstueel zijn bevestigd. Na de ontvangst van de door de opdrachtgever ondertekende offerte of na de bevestiging van de bestelling stelt Tekstueel een voorschotfactuur op voor 50% van het totaalbedrag. Zodra het voorschot door Tekstueel ontvangen is, start de vertaler, copywriter, redacteur of eindredacteur de werken op.

2.3. Tekstueel beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Tekstueel heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment aan Tekstueel worden meegedeeld. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.4. Elke annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Tekstueel. In geval van aanvaarding van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de opdracht, tenzij Tekstueel een hogere schade aantoont.

2.5. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Tekstueel besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Tekstueel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2. De opdrachtgever bezorgt aan Tekstueel in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Tekstueel zijn verstrekt, heeft Tekstueel het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.

3.3. In de offerteprijs is één correctieronde inbegrepen voor copywriting, redactie en vertaling. Na ontvangst van de tekst of vertaling heeft de opdrachtgever 15 werkdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na het verloop van 15 werkdagen, beschouwt Tekstueel de tekst als definitief. Correcties omvatten wijzigingen op woordniveau en zinsniveau, maar geen ingrijpende wijzigingen op het vlak van inhoud en stijl. Bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van inhoud of stijl worden aangerekend aan het gebruikelijke uurtarief.

3.4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Tekstueel behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 - Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de door Tekstueel vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke prijsopgave die bevestigd werden door Tekstueel. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 5 - Betaling

5.1. De facturen van Tekstueel zijn, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Tekstueel het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever in geval van betwisting de facturen van Tekstueel door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 - Overmacht

6.1. Indien Tekstueel een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Tekstueel het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

6.2. Indien Tekstueel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Tekstueel gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten, binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering schriftelijk gemeld worden. Eventuele onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door Tekstueel kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat Tekstueel de klacht tijdig of terecht acht.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Tekstueel de keuze om de gebreken te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. Tekstueel is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Tekstueel kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Tekstueel is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw voor de betreffende opdracht.

7.4. Tekstueel is niet aansprakelijk voor:

  • schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, etc.
  • schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen etc. In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van door Tekstueel bewerkte bestanden, is Tekstueel enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid.
  • onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat en/of de software.
  • voor klachten betreffende de stijl, de lay-out, de lettergrootte, het lettertype, de presentatie, de kwaliteit of het formaat van de drager, de software, etc.
  • de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de teksten van de opdrachtgever, in de brondocumentatie die de opdrachtgever meestuurt als basis voor de vertaling of tekst of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit.
  • de inhoud van de afgeleverde teksten. De opdrachtgever dient de teksten en vertalingen zelf te controleren op fouten en onjuistheden.
  • schade als gevolg van plagiaat in hoofde van de opdrachtgever, die aan Tekstueel teksten doorstuurt die de auteursrechten van derden kunnen schenden, met als doel deze door Tekstueel te laten vertalen of ze als basis te laten gebruiken voor copywriting.
  • schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van Tekstueel voor de goede uitvoering van vertaal- of copywriting opdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Gebruiksrechten en intellectuele eigendom

8.1. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Tekstueel heeft voldaan.

8.2. Alle documenten die door Tekstueel voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden bezorgd, zijn auteursrechtelijk beschermd. Op het ogenblik dat de factuur betaald is, staat Tekstueel de auteursrechten af aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

8.3. Tekstueel is op elk moment gerechtigd om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar de geleverde diensten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Overdracht van rechten

9.1. Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Tekstueel van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

9.2. Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Tekstueel afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekstueel. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

9.3. Indien Tekstueel in gebreke blijft om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, impliceert dat niet dat zij afstand doet van of verzaakt aan de toepassing van deze voorwaarden.

9.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 Door het invullen van het contactformulier op de website, het plaatsen van een bestelling of het verzenden van een e-mail aan Tekstueel, staat de opdrachtgever uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens (naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, financiële gegevens) voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend. Tekstueel zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het bestelproces. De opdrachtgever heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketingdoeleinden.

Tekstueel is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

10.2 In bepaalde omstandigheden is Tekstueel verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Tekstueel hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Tekstueel van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

10.3 Indien Tekstueel alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal Tekstueel de nodig inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de opdrachtgever zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

10.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5 Tekstueel draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 11 - Geschillenregeling

11.1. In de relatie tussen Tekstueel en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van toepassing.

11.2. Elk geschil zal door Tekstueel worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt onverminderd het recht voor Tekstueel om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.